Logo RIDI Leuchten Marka RIDI GROUP
PL 0

Lista wyników wyszukiwania

OGÓLNE WARUNKU HANDLOWE

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady realizacji Umów sprzedaży, dostaw lub świadczenia usług (zwanych dalej „Umowami”) w stosunkach między 

RIDI POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Natolinie, nr KRS: 43980 (zwanym dalej „Dostawcą”) a innymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej „Klientami”) i stanowią integralną cześć Umów.

1.2 OWS nie mają zastosowania w stosunkach z podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

1.3 OWS mają pełne zastosowanie dla realizacji Umów, chyba że co innego wynikać będzie z Umowy, zawartej miedzy Dostawcą z Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.4 Wzorzec umowny stosowany przez Klienta obowiązuje wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawca wyraził na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Zawarcie umowy

2.1 Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje Dostawcy, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, nie stanowią oferty Dostawcy lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

2.2 Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

2.3 Dostawca zastrzega, iż dane techniczne produktów zawarte na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy są jedynie orientacyjne, a ich wiążące potwierdzenie Klientowi przez Dostawcę może nastąpić jedynie drogą pisemną lub mailową.

2.4 Dostawca zastrzega, iż dane zawarte na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy dotyczą gotowych do podłączenia okablowanych lamp, z napięciem zasilania 240 V/50 Hz. Lampy Dostawcy są zaprojektowane jako lampy wewnętrzne (zgodnie z certyfikacją VDE 0711), przeznaczone do używania w temperaturze otoczenia max. 25 st. C. W przypadku woli zamówienia lampy z innymi parametrami napięcia, częstotliwości lub z funkcją bez startera lub z innymi funkcjami, Klient winien wystosować do Dostawcy stosowne zapytanie w tym zakresie.

2.5 Lampy są dostarczane bez źródeł światła, chyba że co innego wynika wprost ze specyfikacji lub opisu lampy.

2.6 Zawarcie Umowy następuje jedynie przez:

2.6.1 Podpisanie dokumentu Umowy przez Dostawcę i Klienta,

2.6.2 Pisemne lub mailowe potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia Klienta,

2.6.3 Wykonanie przez Dostawcę dostawy zgodnie z zamówieniem Klienta.

2.7 Milczące przyjęcie oferty Klienta przez Dostawcę jest wyłączone.

2.8 Zawarta z Klientem Umowa obejmuje wszystkie ustalenia poczynione między Klientem i Dostawcą przed jej zawarciem, w szczególności w toku prowadzonych wcześniej negocjacji. 

2.9 Zmiany Umowy są możliwe jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

3. Ceny

3.1 Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen wskazanych we wszelkich ogłoszeniach, reklamach, cennikach i innych informacjach Dostawcy.

3.2 Ceny obowiązują ex works i nie obejmują w szczególności kosztów zbiorczych opakowań oraz wartości podatku VAT.

 

4. Płatność

4.1 Termin płatności należności wynikających z Umowy, o ile nie wynika z treści Umowy, określa, uwzględniając w szczególności stan majątkowy Klienta i dotychczasową współpracę z Klientem, jednostronnie Dostawca w wystawionej przez siebie fakturze VAT, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni. Dostawca zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty od Klienta.

4.2 Klient upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.

4.3 W przypadku opóźnienia w płatności Dostawcy przysługuje wobec Klienta prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 

4.4 W przypadku, gdy Klient opóźni się z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Dostawcy, Dostawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z Umowy i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania wszystkich swoich świadczeń wobec Klienta, w tym dostaw wynikających z innych Umów, oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty i ryzyka związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Klient.

 

5. Wydanie produktu i przejście ryzyka 

5.1 Wydanie produktów zgodnie z Umową następuje w chwili ich odbioru przez Klienta lub w chwili powierzenia ich przewoźnikowi.

5.2 Dostawca, wedle swej oceny, wybiera opakowanie produktów i sposób wysyłki.

5.3 Z chwilą wydania produktu, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.4 Niezależnie od postanowień powyższych, w przypadku, gdy opóźnienie wysyłki produktu nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego powiadomienia o gotowości Dostawcy do wysyłki produktu.

 

6. Termin dostawy i koszty dostawy

6.1 Termin wykonania Umowy zaczyna biec:

6.1.1  od daty wskazanej w Umowie lub

6.1.2  od daty potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia Klienta.

6.2 Terminy wykonania Umowy są ustalane przez Dostawcę lub przez Strony z uwzględnieniem wszelkich okoliczności i mają charakter orientacyjny. Ustalony termin wykonania Umowy ma charakter wiążący jedynie w wypadku, gdy wynika to wprost z treści Umowy lub potwierdzenia zamówienia.

6.3 Bieg terminu wykonania Umowy ulega wstrzymaniu na czas dokonywania przez Dostawcę i Klienta niezbędnych ustaleń dotyczących kwestii wykonania Umowy lub kwestii technicznych lub do czasu otrzymania przez Dostawcę ustalonej zaliczki.

6.4 W przypadku ustalenia przez Dostawcę i Klienta terminu wykonania Umowy w postaci ściśle określonej daty, wstrzymanie biegu terminu, o którym mowa w punkcie powyższym, ma ten skutek, iż termin wykonania Umowy ulega przesunięciu o okres odpowiadający okresowi, w którym bieg terminu wykonania Umowy był wstrzymany.

6.5 Działanie siły wyższej w stosunku do Dostawcy, jak również jego podwykonawców wstrzymuje odpowiednio bieg terminu wykonania Umowy. To samo tyczy się sytuacji, gdy przeszkody 

w wykonaniu umowy są spowodowane decyzjami organów władzy publicznej, problemami z energią eklektyczną lub trudnościami w zaopatrzeniu w surowce, lokautem, zakłóceniami w komunikacji lub nieprzewidzianymi trudnościami w dostawie, których Dostawca nie mógł przewidzieć.

6.6 Termin wykonania Umowy jest zachowany gdy:

6.6.1 w tym terminie nastąpiło wydanie produktu  w rozumieniu pkt. 5,

6.6.2 w tym terminie Dostawca powiadomił Klienta o gotowości do wysyłki produktu, a wysyłka nie została wykonana z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy.

6.7 Dostawca może dokonywać dostaw partiami. 

6.8 W przypadku dostawy produktu:

6.8.1 koszty opłat i opakowań zbiorczych naliczane są oddzielnie i obciążają Klienta,

6.8.2 dla przesyłek ekspresowych obowiązują standardowe stawki pocztowe lub kurierskie i obciążają one Klienta.

6.9 W przypadku realizacji dostawy produktów o wartości powyżej 10 000 zł netto (jedną wysyłką lub jednym transportem), koszty dostawy ponosi Dostawca.

6.10 W przypadku zwłoki w dostawie produktu Dostawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Klienta kary umownej w wysokości 0,5% wartości produktu za każdy pełny tydzień zwłoki, jednak nie większej niż 5% wartości produktu, o ile Klient wskutek zwłoki poniósł stratę. 

6.11 Klient przyjmuje do wiadomości, iż za zwłokę Dostawcy nie mogą być uznane sytuacje, w których Dostawca doznaje przeszkody w wykonaniu Umowy wskutek nieterminowych dostaw ze strony swoich podwykonawców.

 

7. Zwrot produktów, stan majątkowy Klienta

7.1 Możliwość zwrotu przez Klienta dostarczonych produktów, bez uzyskania wcześniejszej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, jest wykluczona. W przypadku wyrażenia zgody, wszelkie koszty związane ze zwrotem produktów obciążają Klienta.

7.2 Klient przyjmuje do wiadomości to, że konieczną przesłanką realizacji Umowy jest istnienie w trakcie jej realizacji stanu majątkowego Klienta, pozwalającego na wykonanie przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy. W przypadku powzięcia przez Dostawcę uzasadnionego przypuszczenia, że spełnienie przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem dostaw, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin, w którym Klient, wedle własnego uznania, albo spełni swoje świadczenie jednocześnie z wydaniem mu produktów, albo ustanowi stosowne zabezpieczenia dla realizacji swoich zobowiązań.

 

8. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

8.1 Dostawca zastrzega sobie własność dostarczonego produktu aż do uiszczenia przez Klienta ceny za produkt.

8.2 Aż do momentu całkowitego uiszczenia ceny za produkt, Klient zobowiązuje się nie przenosić na inny podmiot przysługującej mu względem tego produktu warunkowej własności na rzecz osoby trzeciej, bez uzyskania pisemnej zgody Dostawcy.

8.3 W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Klient będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 20 % wartości produktu, którego warunkowa własność została zbyta. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Dostawcę naprawienia poniesionej przez to szkody w pełnym zakresie.

8.4 W przypadku naruszenia zobowiązań przez Klienta, w szczególności opóźnienia w zapłacie ceny, Dostawca może żądać od Klienta natychmiastowego zwrotu produktów na koszt i ryzyko Klienta.

 

9. Odpowiedzialność za wady

9.1 Dostawca odpowiada wobec Klienta za wady produktów na zasadach rękojmi, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi idąca dalej niż określono w poniższych postanowieniach, jest wyłączona.

9.2 Klient ma obowiązek zbadać dostarczone produkty niezwłoczne po ich odbiorze, nie później jednak niż w terminie 8 dni od dnia odbioru. W tym też terminie jest zobowiązany to zawiadomienia Dostawcy na piśmie o dostrzeżonych wadach.

9.3 W przypadku wykrycia wad ukrytych Klient jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Dostawcy o ich istnieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia.

9.4 W przypadku braku zawiadomienia Dostawcy o wykryciu wad w terminach wskazanych w punktach powyższych, Klient traci uprawnienia z rękojmi.

9.5 Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w sytuacji, gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia odbioru produktu.

9.6 Klient nie może podnosić roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku zaistnienia nieistotnych różnic między produktem dostarczonym a opisem produktu w Umowie lub nieistotnego ograniczenia przydatności, stanu lub jakości produktu związanych z udoskonalaniem produktu.

9.7 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu spowodowane działaniem osób trzecich, nieodpowiednim montażem, przepięciem lub oddziaływaniem czynników chemicznych. To samo dotyczy samowolnych napraw lub zmian produktów dokonywanych przez Klienta lub osoby trzecie. 

9.8 W przypadku zasadności roszczeń z rękojmi Dostawca może wedle własnego wyboru dostarczyć nowy produkt w miejsce wadliwego lub wadliwy produkt naprawić lub zwrócić Klientowi uiszczoną cenę za produkt, przejmując wadliwy produkt na własność.

9.9 Koszty naprawy lub wymiany produktu ponosi Dostawca, z tym zastrzeżeniem, że:

9.9.1 w przypadku dostarczenia nowego produktu Dostawca ponosi jedynie koszty jego dostarczenia do miejsca dostawy pierwotnie dostarczonego produktu,

9.9.2 Dostawca nie ponosi kosztów dodatkowych, związanych z naprawą lub wymianą produktu, w szczególności kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do miejsca zainstalowania produktu lub montażem, demontażem produktu, transportem wadliwych, naprawionych lub nowych produktów, usuwaniem odpadów, podróżą i czasem podróży, zapewnieniem podnośników lub rusztowań. 

9.10 W przypadku braku zasadności roszczenia Klienta z tytułu rękojmi, Dostawca może żądać od Klienta zwrotu wszelkich kosztów, które poniósł w związku z rozpatrywaniem roszczenia Klienta.

9.11 Podniesienie roszczeń z tytułu rękojmi nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za otrzymane produkty.

 

10. Odpowiedzialność 

10.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność w związku z wykonaniem Umowy za straty wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa. Dalej idąca odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona.

10.2 Ograniczenie wskazane w punkcie powyższym nie dotyczy przypadku, gdy Dostawca przyjął na siebie dodatkową umowną odpowiedzialność gwarancyjną na piśmie.

10.3 Odpowiedzialność Dostawcy za szkody wyrządzone Klientowi (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości Umowy, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody.

10.4 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

 

11. Postanowienia końcowe 

11.1 Miejscem spełnienia świadczenia Dostawcy wynikającego z Umowy jest siedziba Dostawcy.

11.2 Wszelkie spory związane z Umową podlegają jurysdykcji sądów polskich. Spory rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Dostawcy, przy czym powyższe nie wyłącza uprawnienia Dostawcy do wytoczenia powództwa według zasad ogólnych przewidzianych przepisami prawa.

11.3 Niniejsze OWS oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nieuregulowanych w OWS lub Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.4 Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z dnia 11.04.1980 r.

11.5 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWS okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Strony zobowiązane są ponadto interpretować pozostałe postanowienia OWS w ten sposób, aby w jak największym zakresie uzyskać cel nieważnego postanowienia.

 

Ridi Polska Sp. z o. o. 05/2015

This object is already on the Wish list