Logo RIDI Leuchten Marka RIDI GROUP
PL 0

Lista wyników wyszukiwania

Gwarancja dla komponentów LED w oprawach RIDI

Dla produktów z określonym okresem żywotności ≥ 50.000 roboczogodzin firma RIDI udziela gwarancji na okres 5 lat od daty faktury.

Dla produktów z określonym okresem żywotności < 50.000 roboczogodzin firma RIDI udziela gwarancji na okres 3 lat od daty faktury.

Ta gwarancja odnosi się do wszystkich modułów, zasilaczy i pozostałych komponentów LED i obowiązuje na terenie całej Europy. Na specjalny wniosek gwarancja może zostać poszerzona również na inne kraje. Faktura jest podstawą do uzyskania gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie awarie produktów, które zostały spowodowane wskutek błędów materiału, konstrukcji lub błędów fabrycznych.

Warunki gwarancji odnoszą się wyłącznie do zużycia przypuszczalnego wskaźnika awarii 0,2%/1000 roboczogodzin. Spadek strumienia światła przy modułach LED jest normalny aż do wartości 0,4%/1000 roboczogodzin, więc nie jest to objęte gwarancją.

Przy wymianie modułów LED może dojść do różnic we właściwościach światła z powodu zmiany strumienia świetlnego uwarunkowanego zużyciem oraz z ciągłego udoskonalania technologii produkcji modułów LED.

Gwarancja zakłada przestrzeganie następujących warunków

  • Prawidłowe użytkowanie produktu zgodnie ze specyfikacją i zastosowaniem produktu.
  • Po otrzymaniu produktu nie należy przeprowadzać odbiegających od normy modyfikacji, instalacja powinna zostać przeprowadzona według instrukcji montażu wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
  • Temperatura i napięcie nie powinny przekroczyć dopuszczalnych norm.

Gwarancja zapewnia naprawę wadliwych części produktów w jednej z naszych placówek lub wymianę na takie same lub podobne części produktu. Przy wymianie zastrzega się odchylenie od pierwotnego produktu na skutek ciągłego udoskonalania technologii produkcji modułów LED, jak również uzasadnioną, niewielką różnicę pod względem stylu i właściwości produktu.

Gwarancja nie odnosi się do

  • Wszystkich powstających kosztów dodatkowych w zawiązku z usunięciem usterek (jak np. montaż i demontaż, transport wadliwych, naprawionych lub nowych produktów, usuwanie odpadów, podróż i czas podróży, podnośniki, rusztowania)
  • Zmiany parametrów na skutek zużycia lub wpływu czynników zewnętrznych.
  • Niezbędnych usług takich jak uruchomienie urządzenia lub aktualizacja oprogramowania itp.

Ustawowe prawa gwarancji zostają nienaruszone i obowiązują niezależnie od gwarancji. Odnosi się to również do roszczeń przeciwko wyspecjalizowanym przedsiębiorcom/instalatorom. Dla stosunku prawnego w związku z gwarancją obowiązuje wyłącznie niemieckie prawo. Zwracamy wyraźną uwagę na dodane do faktury warunki lub na nasze ogólne warunki sprzedaży.

Elementy do pobrania

pdf

Certyfikat ISO 9001

pdf

Certyfikat ISO 50001

pdf

LED WARRANTY DECLARATION

pdf

Test Data Acceptance Program 2 (VDE)

pdf

Einstufung der Qualitätsfähigkeit

Oprawy dla przemysłu spożywczego

W przemyśle spożywczym obowiązują szczególnie restrykcyjne przepisy dot. higieny oraz bezpieczeństwa.
Zarządzenie Wspólnoty Europejskiej 852/2004 wprowadza zastosowanie konceptu HACCP-(Hazard Analysis and Critical Control Points), we wszystkich przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją, przetwórstwem, składowaniem oraz dystrybucją produktów spożywczych.

Specjalnie dla funkcji oświetleniowych w zakładach spożywczych mogą zostać zastosowane poniższe oprawy marki RIDI. Odpowiadają one dyrektywom ustawy o warunkach zdrowotnych żywności w myśl zarządzenia Wspólnoty Europejskiej Nr. 852/2004 (HACCP) Załącznik II Rozdział I Punkt II a,b, Rozdział. II Punkt I c w zakresie opraw.

pdf

Lebensmittelzertifikat Feuchtraumleuchten PF.O

pdf

Lebensmittelzertifikat Feuchtraumleuchten PFSB

pdf

Lebensmittelzertifikat Lichtband RIDI LINIA VLGFP, VLGFL

This object is already on the Wish list